Meny
Dåp - hent skjema
Konfirmasjon - meld deg på
Vigsel - hent skjema
Finn oss på Facebook
Til Ettertanke

Den som skattar små lukkestunder, samlar solstrålar til dei tunge dagane i livet.

Kalender
19 April
11:00 Gudsteneste i Dale Kyrkje
26 April
14:00 Gudsteneste i Straumsnes Grendahus
17 Mai
11:00 Gudsteneste i Dale Kyrkje
13:00 Gudsteneste i Guddal Kyrkje
31 Mai
11:00 Gudsteneste i Dale Kyrkje
19:00 Gudsteneste i Folkestad Bedehuskapell
07 Juni
11:00 Gudsteneste, Guddal kyrkje
14 Juni
11:00 Gudsteneste, Folkestad bedehuskapell
19:00 Gudsteneste, Dale kyrkje
28 Juni
11:00 Gudsteneste i Dale Kyrkje
12 Juli
11:00 Gudsteneste i Dale Kyrkje
26 Juli
14:00 Gudsteneste i Korssundkrossen
09 August
11:00 Gudsteneste i Dale Kyrkje
23 August
11:00 Gudsteneste i Dale Kyrkje
14:00 Gudsteneste i Folkestad Bedehuskapell

 

Gå, mitt folk! Gå inn i dine rom og lat att dørene etter deg!
Løyn deg ei lita stund til harmen er gått over!
Jesaja 26,20

Herren la sitt andlet lysa over deg og vere deg nådig!
Herren lyfte sitt andlet mot deg og gje deg fred!
4 Mos 6,25-26

Brukar du mobiltelefonen?
Då er det lettare å bruke nedtrekksmenyane viss du snur telefonen på sida.


gudstenestepaanett.jpg
Corona-tiltak

Kva skjer i kyrkja framover?

Konfirmasjonsgudstenester utsett til etter ferien
Kyrkja nasjonalt og biskopen i Bjørgvin ber om at alle kyrkjelydane utset vårens konfirmasjonsgudstenester til etter sommarferien.
Dei nye datoane er:
Folkestad 30. august kl.11.00
Dale 6. september kl.10.00 og kl.12.00
Guddal 20. september kl.11.00
Vi må ta atterhald om at styresmaktene sine retningslinjer kan medføre at konfirmasjonsgudstenestene må utsetjast ytterlegare. 

Gudstenester i påska
Denne påska vil gudstenestene i hovudsak foregå via TV, radio og på nettet.
Det blir ikkje ordinære gudstenester i kyrkjene i påska.
NRK har som vanleg gudstenester som går både på radio og TV. Bjørgvin bispedøme viser også til at Den norske kyrkja sentralt og i mange av kyrkjelydane lagar ulike alternative tilbod på nettet, også i samband med kyrkja sine viktigaste merkedagar. Sjå lokale nettsider og facebookgrupper og oversyn på våre nettsider (kjem 26. mars).


https://www.facebook.com/dennorskekirke/

https://www.facebook.com/bjorgvinbispedome/

Gravferd 
kan gjennomførast i kyrkjer og kapell med næraste pårørande til stades. Både inne og på gravplassen skal det vera maks. 20-25 personar som skal ha minst to meter avstand mellom kvarandre, med mindre smittevernlegen har sett andre grenser.

Korøvingar og trusopplæringstiltak

er avlyste inntil vidare.

Oppdatert informasjon frå Bjørgvin bispedøme om tiltak for å verna folk mot Corona-smitte.

Kyrkjekontoret blir stengt fram til påske, men vi har ikkje fri og vil svare telefonen.
Fasttelefon: 57 73 97 70
Kyrkjeverje Irene Fløde: 992 38 420
Sokneprest Knut Arne Kummeneje: 908 55 230
Kantor Mark Taylor: 975 13 449
Sekretær Joy Taylor: 911 71 745

Treng du nokon å snakka med i denne tida, kan du ringe soknepresten, eller ta kontakt med Kirkens SOS: www.kirkens-sos.no/telefon.

Følg oss gjerne på Facebook.

Klikk her for ei samla oversikt over digitale fellesskap der vi kan få oppleve å vere éin kyrkje, både i kvardag og krise, der vi er. Saka blir oppdatert fortløpande.
Ein betre vår ein gong

For mange er våren den finaste årstida. Vi lengtar etter lyset og varmen, ikkje minst dei gode luktene frå alt som spirer og gror. Fuglane syng og kvitrar igjen.  Det er slik det skal vere. Slik er våren.

«No livnar det i lundar» er skriven av Elias Blix. Salmen er enkel med heimslege ord og vendingar, og gjer våren til ei sakral høgtid, i takksemd og vørdnad over alt det vakre rundt oss. Menneska kjem ut av husa sine og gleder seg over at «atter som eit under, nytt liv av daude gror».

Det er sikkert mange i dag som lengtar etter det vanlege livet, lever i håpet om at det skal bli slik igjen. Kvardagane handlar om noko godt.  

Dei kvardagslege orda i salmen til Blix uttrykkar også ei religiøs tru og kjensle. Bileta frå naturen får ny glans og meining i håpet om ei framtid. Elias Blix vil fortelje om ein stad som er lik den vi kjenner no, men samstundes heilt ny.  Ein av grunnane til at vi elskar det vi no har, er kanskje at det av og til liknar på det som skal kome:

Du vår med ljose dagar,
med lengting, liv og song,
du spår at Gud oss lagar
ein betre vår ein gong.  

Knut Arne Kummeneje
 


Les meir »
vaar_JoyTaylor.jpg
Bibelord_og_boner.jpg
Hefte med bibelord og bøner

Sokneprest Knut Arne Kummeneje har laga eit hefte med bilbelord og bøner som du kan laste ned og bruke heime.
Klikk her for å sjå eller laste ned heftet.Les meir »
Kyrkjebladet

Mykje kan endre seg på få dagar. Då kyrkjebladet gjekk i trykk var situasjonen i verda ganske annleis enn det er i dag når bladet kjem ut til lesarane. Håper de vil kose dykk med det som står i bladet, men ver klar over at mykje av aktiviteten framover som er omtalt i bladet har blitt eller vil bli avlyst. Ein ting vi kan gjere er å gje til Kirkens Nødhjelp sin fasteaksjon sjølv om konfirmantane ikkje kan gå frå dør til dør.
Framsida på bladet viser eit av dei flotte glasmåleri i Guddal kyrkje: "Oppstandelsen" laga av Kurth Rognalsen i 1941.
Ta vare på kvarandre i denne utfordrande tida, og ta gjerne kontakt viss du treng nokon å prate med. 
Helsing frå redaktøren.
kyrkjebladframsidenr1.2020.jpg
lys_i_Dale_kyrkje_Joy_Taylor.jpg
Bøn i desse tider

Herre Jesus Kristus,
Du lækte sjuke og tok deg av dei som var hjelpelause.
Vi kjenner oss hjelpelause i denne kritiske tida for menneske i heile verda.

Ta deg av dei som er smitta og dei som er sjuke. Lat dei få att helsa.
 Beskytt dei som har lågt immunforsvar, frå å verte smitta.
Kom med din fred til dei som er redde. 

Verna dei som arbeider i helsevesenet og omsorgstenestene, så dei ikkje vert smitta.
Vi bed for skuleelevar, familiar og verksemder som vert ramma hardt av denne epidemien. 
Gje visdom til styresmaktene i kommunen vår, i Noreg og i verda til å handtere denne situasjonen.
Hjelp oss å få kontroll over spreiinga av corona-viruset.

Miskunna deg over oss, Herre Jesus. 

Du skal ikkje frykta for redsler i natta,
for piler som flyg om dagen,
for pest som fer fram i mørkret,
for plage som herjar ved middagstid.

Salme 91, 5-6


800px-Den_norske_kirkes_vaapen.svg.png
Årsrapport for Fjaler sokn 2019

Du kan lese årsrapporten ved å klikke her.
daap_DSC07821.jpg
Velkomen til dåp!

Eit felles ja
Dåpen er Guds gåve. Det er ei ja-handling. Og først og fremst er det Gud som seier ja. Heilt frå første dag har Gud sagt ja til barnet. Gud elskar alle, alltid og utan atterhald.

Og foreldre og fadrar seier ja. Ved døypefonten svarar de ja til at den vesle skal høyre til kyrkja og vekse opp med den kristne trua. De seier ja til å lære barnet om trua og kva trua har å seie for livet. Men dette står de ikkje åleine om.

For kyrkja seier òg ja. Når barnet blir døypt, blir det medlem i Den norske kyrkja og ein del av fellesskapet i kyrkjelyden der de bur. Barnet vil jamleg få tilbod om å lære meir om kyrkja og trua, tilpassa alderen. Kyrkja seier ja til å inkludere barnet dykkar i trygge og gode aktivitetar der det blir kjent med Gud, seg sjølv og andre. Gjennom dåpen blir vi alle ein del av eit fellesskap som strekkjer seg over heile verda og gjennom alle tider. Det er ein augneblink som varer lenge.

Ta kontakt med kyrkjekontoret ved å sende epost til kyrkjesekreter@fjaler.kyrkja.no eller ringe 57739770 for å avtale dato eller for å få vite meir om dåp.
Les meir »
 
KN_lokal_annonse_corona_copy.jpg
Fasteaksjon i coronatider!

Digital innsamlingsaksjon i Fjaler 
fram til tysdag 31. mars

Grunna coronavirus kan ikkje konfirmantane gå frå hus til hus med bøssene i år. Årets fasteaksjon blir digital, og er viktigare enn nokonsinne.

Vi oppmodar alle til å gje!
Du kan også bli ein digital bøsseberar ved å dele innsamlinga med vennene dine.
Tusen takk! Ditt bidrag er veldig viktig! 

Fjaler sin innsamling på Facebook (utan gebyr)

Vipps til 2426
SMS "VANN" til 2426 (kr.200)
Gavekonto: 1594.22.87248


Les meir »
Daap DNK Bo Mathisen
Dåpsgåva

I året som ligg framfor oss, vil vi i kyrkja gi dåpen ekstra merksemd.
Kva har vi i dåpen? Kvifor skal vi døypast?

Heilt sidan Jesus bad oss om å døype, har menneska søkt dåp.
Dåpen er eit mysterium. Ord kan ikkje fullt ut beskrive det som skjer.
Vatnet blir aust opp i namnet åt Faderen, Sonen og Den heilage ande.
Ved evangeliet, det levande Ordet, blir vatnet ei nådekjelde. Dåpen gir
oss del i påskeforteljinga om Jesus som døydde og stod opp av grava.
Tradisjonen vår er å bere barn til dåpen. Vi feirar det nye livet og legg
barnet i Guds hender. Foreldre gjer mange val for barna sine. Når eit barn
blir døypt, svarer foreldra og fadrane ja på vegner av barnet. Men det er
aldri for seint å bli døypt. Når ungdom og vaksne blir døypte, svarer dei
sjølve ja. Også då står fadrar klare til å hjelpe den døypte til å leve i dåpen
og trua på Jesus. Bibelforteljingar, bøn, nattverd og tilhøyrsle i kyrkja er
ein del av dåpsvelsigninga.

Vatnet i den kristne dåpen er eit teikn som rommar både liv og død.
Vatnet er livsgrunnlaget vårt og samtidig ein trussel. Når vi feirar dåp, set
vi derfor òg ord på og tek avstand frå det som er vondt og imot Guds vilje.
Det gjer vi i fellesskap når vi forsakar djevelen og vedkjenner oss trua.
Dåpen skjermar oss ikkje mot vondskap, synd og destruktive krefter. Han
gir oss eit løfte og eit håp om at livskreftene er sterkare, og at Gud tilgir
oss og reinsar oss for all urett.

Livet fører oss opp og ned. Vi er både sterke og sårbare og treng å høyre til
i ein samanheng. Kor ulike vi enn er, i dåpen blir vi eitt på tvers av alt som
skil oss. Dåpen gir oss fellesskap med Kristus og med kristne søsken i den
lokale kyrkjelyden og i den verdsvide kyrkja. Dette fellesskapet strekkjer
seg over tid og rom, for det er éi tru, éin dåp og éi kyrkje. Det vi får i
dåpen, gir oss mot og styrke til å elske Gud og nesten vår.

Dåpen er ei gåve frå Gud, gitt av nåde, tre handfuller vatn, auste opp i
namnet åt Faderen, Sonen og Den heilage ande til evig liv. Vi går framtida
i møte saman med Kristus.

Bispemøtet 12. januar 2020
Foto: Bo Mathisen
 

Kyrkjeblad og årsmeldingar »
Den Norske Kyrkja
Søk i kirken.no:
  
Dagens bibelord
Kontaktinfo

Fjaler kyrkjekontor
Dalstunet
Dalsvegen 105A
6963 Dale i Sunnfjord

Tlf: 57 73 97 70
E-post: kyrkjeverje@fjaler.kyrkja.no 

Alle tilsette

Bankkonto: 3741 07 14567

Vipps #127523 Fjaler sokn
Vipps #557133 Kyrkjeblad

Obs! Minnegåver ved gravferd bør sendast direkte til mottakaren - kontonummeret står ofte i dødsannonsen. 

Kirkesøk
Kundepålogging

Brukarnamn:

Passord:

Å Herre, du har skapt oss til deg, og hjartet vårt er uroleg til det finn kvile i deg.
Augustin (354-430)
Copyright © 2015 Fjaler sokn. Powered by KWeb fra kirkedata.no